Nieuws

Raad van Kerken schrijft formateur

De Raad van Kerken heeft de formateur Mariët Hamer een brief geschreven.

Als samenwerkingsverband van 19 lidkerken en associés heeft de Raad in overleg met zijn beraad- en werkgroepen een brief verzonden aan de informateur. ‘Op dit moment is nog nauwelijks te overzien hoe groot de blijvende effecten van de pandemie in ons land en wereldwijd zijn, maar zeker is dat er alom wordt uitgekeken naar een nieuwe begin, een nieuwe start voorbij corona’, zo schrijft de Raad.

Vanuit een religieuze en levensbeschouwelijke optiek brengt de Raad enkele zaken onder de aandacht van de informateur die volgens zijn optiek van belang zijn voor het komende regeringsbeleid.

De onderwerpen waarvoor de Raad nadrukkelijke aandacht vraagt zijn:
1. Herstelplan meer dan economie
2. Mens en klimaat
3. Maak wonen voor iedereen mogelijk
4. Omgang met vluchtelingen is een zaak van beschaving
5. Vrede en mensenrechten
6. De menselijke maat in het bestuur

Voor de inhoud van de brief klik hieronder:

Ede viert… Fitrfeest

In december 2020 werd het evenement ‘Ede viert Kerst’ georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ondanks de corona-beperkingen werd de gelegenheid geboden op diverse manieren met elkaar het Kerstfeest te vieren. Als Raad van Kerken Bennekom waren we daar  bij betrokken. Ook de Islamitische gemeenschap van de gemeente Ede deed mee en zij zeiden toen: ‘We nodigen jullie uit op ons Suikerfeest na de Ramadan, in mei.’ Zo ontstond een nieuw initiatief: Ede viert Fitrfeest. Volgens de diverse Moslimverenigingen is ‘Fitrfeest’ een betere naam dan het meer bekende ‘Suikerfeest’.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en als Raad van Kerken Bennekom doen we weer mee. Er staat een aantal activiteiten op stapel die op een ontspannen manier wederzijdse kennismaking mogelijk maken:

* ‘Ede viert Fitrfeest’ wordt geopend met een Kinderactiviteit: ‘Fitr in de speeltuin’, op zaterdag 15 mei in speeltuin Langenhorst.

* Op maandag 10 mei is er ‘Eten met zin’. Online Samen eten en met elkaar in gesprek komen. Geef je op via http://www.etenmetzin.nl

* De Grafic Wall: op verschillende plekken in Ede en omgeving komen mooi vormgegeven teksten die te maken hebben met het Fitrfeest.

* High Tea: Bij Cultura is in de week van het Fitrfeest een High-Tea-Box op te halen. De details zijn nog niet bekend, maar een element van verbinding zal er zeker zijn.

Meer informatie is te vinden op de website www.edeviert.nl .

Namens de Raad van Kerken Bennekom

Clasien Lever – de Vries

Stiltevieringen in de Stille week 2021- dit jaar online

De laatste week van de 40-dagentijd, vanaf Palmzondag, is de Stille- of de Goede Week. In veel kerken vinden gedurende deze week bijeenkomsten plaats waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus en kan worden toegeleefd naar de viering van Goede Vrijdag en het Paasfeest.

De voorbereidingsgroep Stiltevieringen van de Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze week gewoonlijk drie Stiltevieringen. Omdat het dit jaar nog niet gewenst is om fysiek bij elkaar te komen zullen de stiltevieringen dit keer online plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over de Stiltevieringen: https://rvkbennekom.com/stiltevieringen/

Lopend vuurtje door Bennekom op 9 en 10 maart

Zinkende boten en verdrinkende mensen, opvangkampen met een groot gebrek aan behoorlijk sanitair, een bijna alles verwoestende brand in kamp Moria en kinderen die moeten opgroeien in de blubber; de ellende aan de Europese grenzen en in de grensgebieden is enorm. Er zijn politieke partijen die een nóg harder grensbeleid voorstellen waardoor minder vluchtelingen en migranten in Europa zullen worden toegelaten.

Van 1 tot 17 maart (dit is dus tot en met de verkiezingsdatum) gaat er echter een lopend vuurtje door Nederland; vanuit Groningen, Dokkum, Nijmegen en Maastricht naar Den Haag. Overal in het land vinden wakes en tochten plaats om zo aandacht te vragen voor een humaan migratiebeleid. De actie wordt landelijke gecoördineerd door de Stichting MiGreat (www.migreat.org.)

Op 9 maart arriveert het vuurtje vanuit Wageningen in Bennekom en er is vervolgens van 16.00u tot 17.00u een wake op het Bart van Elstplantsoen. Op 10 maart gaat het vuurtje verder richting Amersfoort.

U bent van harte uitgenodigd om op enigerlei wijze mee te doen; u kunt

Wellicht komt er ook nog een mogelijkheid om de wake later via YouTube te bekijken. Ga hiervoor naar de website van de Raad van Kerken Bennekom (https://rvkbennekom.com).

Op dit moment is nog niet duidelijk of er toestemming komt voor het bouwen van een omheind kampje op het Bart van Elstplantsoen

 Contactinformatie: egvdstelt@gmail.com  en  nicolebischoff60@gmail.com of via tel.:  0318-417377

Sobere maaltijd dit jaar anders: solidariteitsmaaltijden thuis

Helaas kunnen wij dit jaar niet fysiek bij elkaar komen om met elkaar een sobere maaltijd te delen, maar dat betekent niet dat we ons niet hoeven te bezinnen of niet solidair hoeven te zijn. Daarom is de werkgroep sobere maaltijd dit jaar een samenwerking aan gegaan met het initiatief “Delen smaakt beter” uit Wageningen (https://www.delensmaaktbeter.nl/) . Vrijdag 26 februari gaan we “solidariteitsmaaltijden” naar u thuis brengen en gaan we vervolgens ieder op zijn plek tegelijk eten (dat hoeft niet persé, maar is wel mooi).  Door een verse, niet sobere maaltijd aan huis te bestellen doneert u direct ook een verse maaltijd voor een persoon in het AZC Wageningen of van de voedselbank Neder Veluwe (vandaar een solidariteitsmaaltijd). De maaltijd wordt bereid door vrouwen met een migratieachtergrond waardoor zij weer meer ervaring opdoen met werken in Nederland. U kunt zich eenvoudig voor deze maaltijd aanmelden door voor 20 februari via deze link: https://forms.gle/h2gvx9wR2kTjej6W6 . Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek. De maaltijd voor één persoon kost 15 euro, hierin is de maaltijd voor één persoon in het AZC of bij voedselbank  inbegrepen.  “Delen smaakt beter” zorgt vervolgens voor de maaltijden voor de mensen in het AZC of de voedselbank .

Om elkaar toch ook te ontmoeten willen we vrijdag 26 februari om 20 uur een online ZOOM-bijeenkomst organiseren. De oprichtster van “Delen smaakt beter”, Mahan Eslami, zal dan uw vragen beantwoorden en over haar ervaringen en nieuwe projecten vertellen. Allen zijn hiertoe van harte uitgenodigd, ook als u geen maaltijd wilt bestellen. U kunt u belangstelling via bovenstaande email aangegeven en ontvangt vervolgens de link naar de ZOOM-bijeenkomst.

Eenheidszondag 17 januari 2021, 10.00 uur

Online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de Brinkstraatkerk te Bennekom:

Link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/251/events/event/15491265-202101171000

Liturgie 
Voorgangers: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost)
                       pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom)
                       pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina)
                       ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk)
Muziek:           Jan Broekhuis (orgel en piano)

Muziek
Welkom
Stil gebed en begroeting
Muziek: Lied 568a

Enkele inleidende woorden op ‘Blijf in mijn liefde’
Muziek: Lied 653:1 en 5


Gebed
Tekst van Hein Stufkens: ‘Liefde’
Muziek: ‘Liefde heeft geen longen’ 
Schriftlezing: Johannes 15:9-17
Meditatie
Muziek: ‘Wij zijn, één van ziel, zijn lichaam….’
Gebeden
Toelichting op inzameling:
NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.
Muziek: Lied 791

Wegzending en zegen
Muziek

Eenheidszondag 2021: van harte welkom!

Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd.

In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk.

De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast.

Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

Wel zijn in ieder geval de vier pastores aanwezig: ds. Anne Verbaan (Herv. Gem. wijk Oost), ds. Garbrich Baalbergen (Geref. Kerk), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom).  Zij hebben een mooie dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren.

Daarbij hebben zij zich laten inspireren door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland). Deze gemeenschap heeft namelijk voor dit jaar de wereldwijde Week van Gebed voor Eenheid voorbereid. Centraal staat daarin het thema Blijf in mijn liefde, n.a.v. Johannes 15 : 9 – 17.

Aan het eind van de dienst is er aandacht voor de collecte. De Raad van Kerken Bennekom heeft de collecte bestemd voor de Stichting Tree of Life for Refugees. Deze stichting heeft in Varkiza, nabij Athene, een huis ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen en hun gezinnen, die voor oorlog en geweld zijn gevlucht en op de straten van Athene zijn beland.

Als Raad van Kerken verzoeken we iedereen een bijdrage over te maken op rekeningnummer

NL 15 BUNQ 2040 9416 81 t.n.v. de Stichting Tree of Life for Refugees, graag onder vermelding van: Collecte Eenheidszondag Bennekom. Deze stichting heeft een ANBI-status.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Geref. Scipio- of Herv. Givt-App. De kerk zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste bestemming komt.

De Raad van Kerken Bennekom kijkt uit naar een mooie beleving van de Eenheid, juist nu we in deze bijzondere tijd merken dat we elkaar zo hard nodig hebben.

Lees verder: https://rvkbennekom.com/eenheidszondag/

Duurzaamheid als levensbeschouwelijk vraagstuk

Aan de website van De Raad van Kerken Nederland is het volgende ontleend. De Raad van Kerken Nederland heeft aan het einde van afgelopen zomer twee documenten mede-ondertekend, die oproepen tot een duurzamere en rechtvaardiger economie en samenleving. Allereerst een brief aan de Commissie EZK (Economische Zaken en Klimaat) van de Tweede Kamer en ten tweede het Manifest ‘Het Groene Normaal’. Waarom ondertekende de Raad van Kerken?

Lees verder: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/11/duurzaamheid-een-levensbeschouwelijk-vraagstuk/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-decmber-2020

Kerst, dit jaar anders dan anders!

In het begin van dit kalenderjaar besloot de “voorbereidingscommissie Kerstinloop” onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom enthousiast ook dit jaar weer een Kerstinloop op 1e Kerstdag te organiseren. Inmiddels leven we echter in een compleet ‘andere tijd’… met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, blijkt het onmogelijk een Kerstinloop te organiseren zoals we dat de laatste jaren gewend waren.
Verschillende andere (maatschappelijke) organisaties binnen de gemeente Ede die normaal gesproken een kerstfeest organiseren, hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Zij hebben inmiddels de handen ineengeslagen en zijn aan de slag gegaan met de organisatie van een groot digitaal kerstevenement op Eerste Kerstdag (van 18.00-21.00uur) onder de naam: ‘Ede viert kerst’. Het wordt een programma met cultuur, ontmoeting, muziek en koken. Je kunt online meedoen, maar het programma is ook live te volgen op de televisie (via XON Ede-TV). De burgemeester van Ede houdt een kersttoespraak. Daarnaast is er ook ruimte voor verdieping; Roos van Doorn, voorganger van de Vrijzinnigen Bennekom, zal een overdenking houden.  
Door deelname aan het evenement ‘Ede viert Kerst’ kunnen mensen zich verbonden voelen met anderen zodat een mogelijk sociaal isolement even opengebroken wordt.  ‘Ede viert Kerst’ is voor iedereen in de gemeente Ede. Wilt U meedoen? Flyers met de gegevens zullen binnenkort op verschillende plaatsen in de gemeente Ede (dus ook in Bennekom) te vinden zijn. Alle informatie is te vinden op  www.edeviertkerst.nl. Via deze site kunt u zich aanmelden wanneer u live via Zoom aanwezig wilt zijn of wanneer je/u een maaltijd van een lokale kok thuis wilt ontvangen? De vrijwillige bezorger eet ook graag een hapje mee. Als u/jij dat wilt tenminste! En kijk vooral ook op www.facebook.com/ede-viert-kerst.