Wereldraad van Kerken: slotverklaring assemblee Karlsruhe. Oproep om deze slotverklaring in kerken voor te lezen.

Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen. 

Om de ervaring van de assemblee en het transformerende karakter ervan ook te delen met alle lidmaten van de 352 lidkerken en oecumenische partners, heeft de Wereldraad een boodschap opgesteld. De titel van deze boodschap luidt ‘De liefde van Christus spoort ons aan – Een oproep om samen te handelen’, ontleend aan 2 Korinthe 5: 14. 

De Raad van Kerken in Nederland biedt hieronder een samenvatting aan. De Raad hoopt dat deze verklaring de komende weken in kerkdiensten en vieringen voorgelezen zal worden als bemoediging en appel om samen de weg te gaan van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

De slotverklaring heeft de titel:

‘De liefde van Christus spoort ons aan –
Een oproep om samen te handelen’

‘Kom, volg mij’

anaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze woorden – ‘Kom, volg mij’ – onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging tot beweging – van de ene plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de wereld, tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven (vgl. Mattheus 11:28).

De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van alle manifestaties van kwaad en lijden in onze wereld, zoals oorlog, ziekte, hongersnood. Daarnaast worden we geconfronteerd met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de schepping, wat heeft geleid tot ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen toe.

Toch kunnen we als kerken van de Wereldraad niet anders dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage. Want de uitnodiging van Christus Hem te volgen blijft van kracht. Zijn liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn. 

We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden ook dat we de transformerende kracht van Christus’ liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.

Onze gezamenlijke reis

Te midden van al onze verscheidenheid hebben we tijdens onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid gezamenlijk moeten ondernemen.

Want: 

Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping;
Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie; 
Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid. 

‘Ga de hele wereld in’

Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Door deze liefde zullen we kracht vinden om vanuit deze eenheid te handelen en om te werken aan het herstel van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de opdracht om iedereen te omarmen en alle vormen van uitsluiting te overwinnen. 

We hebben van deze liefde geproefd toen we met 352 kerken en vele oecumenische partners samenkwamen uit alle regio’s in de wereld om eenheid te zoeken te midden van onze verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse volkeren.

We verlangen naar een nog bredere beweging, naar de verzoening en eenheid van de hele mensheid en zelfs van de gehele kosmos.

In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we iedereen uit om samen pelgrims te worden. 

Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die allen wordt aangeboden, ook de laatsten, de minsten en de verlorenen, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

De Huiskamer: ontmoetingsplek

Op 21 september wordt “De Huiskamer” officieel geopend. Deze ontmoetingsplek is in de bijzaal van de Ichthuskerk in Bennekom.

Een inloophuis voor Bennekom waar je terecht kan voor een kop koffie of thee, een praatje, gezelligheid en om je tweedehands spullen te ruilen in de shop4nop.
Iedere woensdag- en vrijdagmorgen (met uitzondering van de vakanties) bent u tussen 10.00 en 12.00 welkom in de zaal bij de Ichthuskerk, Korenlaan 15.
Tot de coronatijd was er een inloophuis op het Hackfortsgoed, Beth Berèchem. De gezamenlijke kerken van Bennekom geven nu een vervolg aan dit initiatief.
Het inloophuis wordt gerund door mensen met een hart voor hun medemens.

Wilt u ook mee doen als vrijwilliger? U bent van harte welkom. Neem contact op met: Vera van den Berg via bergvera@live.nl

Namers de Raad van Kerken Bennekom was ds Garbrich Baalbergen vertegenwoodigd.

Ook het Bennekoms Nieuwsblad heeft op 14 september uitgebreid aandacht aan “De Huiskamer” besteed.

Samen op weg naar vrede: 20-09-2022

De Raad van Kerken Ede organiseert samen met andere partners in de komende vredesweek een vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. We starten  om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan de Edeseweg 122,  6721 KE Bennekom.

In tweetallen gaan we op weg om van en met elkaar te leren over ‘praktijken van vrede’. Onderweg vertellen we elkaar over herinneringen aan wandelen, en aan ‘vrede’. Wat betekent ‘vrede’ voor je, wat doe je om ‘vrede’ te bewerkstelligen, op wat voor momenten ervaar je ‘vrede’ ?

En – niet te vergeten – ook op welke momenten het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om vreedzaam samen te leven – in je gezin, op je werk, of met de buren.

Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit Ede die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor Vrede in Ede.

Nadere informatie:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu) en/of

Ifakat Erdem (ifakaterdem72@gmail.com)

Graag vooraf aanmelden bij:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu)

Organisatie:

Ina ter Avest, Erna Hulstein en Martijn Boerkamp

Het passieverhaal in Ede: Alles komt goed

Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede. De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor Pasen samen met De Open Hof een stille tocht waarin mensen samen het kruis dragen. De stille tocht symboliseert het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Het is het verhaal van God met mensen op weg naar een nieuw begin. Dat is in deze tijd van oorlog, geweld en verschrikking van grote betekenis. Samen houden we de hoop levend.

Route
De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten bij de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille tocht. De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze gaat onder de N224 door de tunnel en rechtsaf bij Hoekenburg en over de Lindenhorst. Vervolgens linksaf bij Hogerhorst en door tot het kruispunt bij de Slotlaan. Voor het kruispunt rechtsaf over de stoep en vervolgens rechtsaf om het kinderdagverblijf heen naar de Open Hof waar het kruis wordt binnengedragen.

Stem van hoop
In de Open Hof aan de Hoflaan 2 start om 21.00 uur de dienst met ds. Agnѐs Gilles. Drie stemmen zullen deze avond klinken. De stem van Maria die vertelt over de weg van Jezus. De stem van de verteller, dat is de stem van de wereld, en de stem van een mens. Deze drie stemmen vertellen over verraad, over redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat er ruimte is voor een nieuw begin.

Meedoen of meekijken
Iedereen die de dienst en/of de stille tocht wil bijwonen, is van harte welkom. De kerk is vanaf 20.00 geopend voor mensen die de tocht op afstand willen meebeleven. Met een livestream is de stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij de route aanwezig te zijn en u kunt de stille tocht volgen en terugkijken via de website van De Open Hof.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

Martijn Boelhouwer (Open Hof) martijnboelhouwer@hotmail.com

Erna Hulstein (Raad van Kerken Ede) wimenerna@hulstein.eu

Tel. 0620905959

Klokken voor Vrede en Recht

De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. De inval van de Russische federatie in Oekraïne heeft tot vele slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Vele burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikking is nog niet in zicht.

Alle Bennekomse kerkklokken luiden gezamenlijk op woensdag 2 maart 2022 van 17.15 tot 17.30. Dit klokgelui gaat vooraf aan een nationaal gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht vanaf 17.30. Het gebedsmoment wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO2.

De Bennekomse klokken luiden aan de Brinkstraatkerk, Oude Kerk, RK Kerk, De Ontmoeting en de Sionskerk.

#klokkenvoorvredeenrecht

Collecte Eenheidszondag 16 januari as: Mooi Leven Huis Bennekom

In 2020 is het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom geopend. Een huis waar 27 mensen met een meervoudige beperking een thuis hebben. Naast het wonen is het ook een hele mooie plek voor dagbesteding,  het zgn. VonQelen. Familie, professionals en vrijwilligers dragen samen, als een team, zorg voor het Mooi Leven van de bewoners. En wat voelen we ons welkom in Bennekom. De aandacht die we ervaren van de Bennekommers komt als een warm bad over ons heen. Dank daarvoor!Meer informatie over het Mooi Leven Huis is te vinden op: www.mooilevenhuisede.nl
Op dit moment sparen we voor een “Crdl”.  Een Crdl is een zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking met elkaar verbindt. Het creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Wanneer twee mensen Crdl én elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl hun aanraking in geluid/muziek die herinneringen en emoties op kunnen roepen. Sociale isolementen kunnen hierdoor doorbroken worden. Crdl biedt ruimte voor een open, kwetsbare ontmoeting, van mens tot mens… Hierdoor kunnen we verder kijken dan een handicap en meer contact maken met een andere persoon.  Heel belangrijk voor de kwaliteit van leven die door deze ontmoeting vergroot wordt. Meer informatie over deze Crdl is te vinden op: https://www.crdl.com/nl/home-nl/
Heel bijzonder als mensen uit Bennekom bij kunnen dragen aan deze verbinding door deze collecte of door misschien als vrijwilliger zelf een keer een dergelijke ervaring met een van onze bewoners mee te maken.Zo gaan we ons nog meer thuis voelen in ons Mooi Leven Huis in Bennekom.

Eenheidszondag 2022 ‘Licht in het duister’

Op 16 januari wordt in de Brinkstraatkerk Eenheidszondag gevierd. Dit is de eerste dag van de jaarlijks plaatsvindende Week van Gebed voor Eenheid die wereldwijd gevierd wordt.

De Raad van Kerken Bennekom heeft ds. Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), pastor Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Pastor Ben Piepers (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) en ds. Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) gevraagd om deze viering gezamenlijk voor te bereiden.

De dienst zal vanwege de corona-maatregelen vermoedelijk niet ‘live’ gevierd kunnen worden, maar is in elk geval online te volgen of terug te zien (aanvang 10.00u) via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251.

De collecte is dit jaar bestemd voor de Stichting Mooi Leven Huis in Bennekom. Meer informatie is te vinden op https://www.mooilevenhuisede.nl/ .

Mooi Leven Huis aan de Langhoven te Bennekoms

Een bijdrage kan rechtstreeks overgemaakt worden op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van de Stichting Mooi Leven Huis Ede te Bennekom onder vermelding van ‘Collecte Eenheidszondag Bennekom’. U kunt uw bijdrage ook overmaken via de Gereformeerde Scipio- of de Hervormde Givt-App.

Meer informatie is te vinden op https://rvkbennekom.com/eenheidszondag/

Ongelijke beschikbaarheid Covid-19 vaccins vereist actie

Zoals zovelen maakt de Raad van Kerken Bennekom zich grote zorgen over de ongelijke beschikbaarheid van vaccins tegen Covid-19 voor het arme deel van de wereld. Terwijl wij in Nederland met grote spoed onze noodzakelijke derde prik als booster krijgen, blijkt slechts zo’n 8 % van de bevolking van het Afrikaanse continent gevaccineerd te zijn. Dat is onacceptabel. We kunnen daarom niet zwijgen.

Als Raad van Kerken Bennekom hebben we het initiatief genomen om de Raad van Kerken Nederland https://www.raadvankerken.nl/ een brief te schrijven met het doel om niet alleen nationaal maar ook internationaal aan de bel te trekken om ingrijpende maatregelen af te smeken tegen deze ongelijkheid. Met de gevolgen van die ongelijkheid zullen ook wij vroeg of laat worden geconfronteerd. Dit probleem oplossen is immers ook in ons eigen belang.

Klik hier om de brief te lezen en of te downloaden:

Actie #Goenlicht 10 december 2021

Doe je mee met de actie #groenlicht?

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

In Polen hangen grensbewoners een groen licht aan hun huis als teken dat migranten en vluchtelingen in nood daar terecht kunnen voor hulp. Sommigen van hen durven het groene licht niet meer aan te doen uit angst voor repercussies.

Ook in Bennekom willen we onze solidariteit met mensen op de vlucht tonen door een groen licht te laten schijnen. Het zou mooi zijn als ook u op woensdag 10 december, internationale dag van de mensenrechten, uw woning of gebouw groen laat kleuren of een groen lichtje voor het raam kunt zetten.

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rusland en Polen moeten bivakkeren. De Raad heeft groot respect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen. Zij zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op 10 december de actie #groen licht van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN).

IMensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je een groen licht!

www.groenlicht2021.nl