Over het financieel beheer van de RvKB

Wilt u de oecumene in Bennekom steunen steunen met een financiële bijdrage? Ons rekeningnummer is: NL06 RABO 0309 3159 72, ten name van Raad van Kerken Bennekom.

Penningmeester: Cor Schaap, Hervormde Gemeente, wijk Oost (PKN) (vanaf september 2018).

De werkgroepen brengen éénmaal per jaar verslag uit van hun activiteiten aan de Raad.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdragen dienen de werkgroepen jaarlijks een begroting en een werkplan in, zoals is geregeld in artikel 7 van de statuten. De Raad is bevoegd om de gevraagde bijdrage slechts gedeeltelijk of niet op de begroting van de Raad te plaatsen.

Volgens artikel 9 van de statuten dragen de leden van de Raad van Kerken bij volgens een verdeelsleutel, die naar behoefte kan worden gewijzigd. De huidige verdeelsleutel is:

  • Hervormde Gemeente: 35%
  • Gereformeerde Brinkstraatkerk: 35%
  • Rooms katholieke Parochie: 20%
  • Vrijzinnigen Bennekom/ de Ontmoeting: 10%
  • Quakers, afdeling Bennekom: vast bedrag

De inkomsten bestaan onder andere uit collecten, schenkingen, giften en erfstellingen.

Twee maanden na afloop van het boekjaar doet de penningmeester verslag over het gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar. Voorafgaande aan de goedkeuring moeten de stukken door een door de raad aangewezen commissie worden gecontroleerd.

De financiële jaarverslagen, zie hierna.