Over de Raad van Kerken Bennekom

Wie zijn wij?
De Raad van Kerken Bennekom is een platform van kerken aangesloten bij de Raad van Kerken Nederland.
Bijbelse traditie en oecumenische inspiratie liggen ten grondslag aan het organiseren van activiteiten die de ontmoeting en dialoog tussen kerken onderling, tussen kerk en samenleving bevorderen.

Waar staan we voor?
Volgens de statuten heeft de Raad van kerken Bennekom als doel de samenwerking en de eenheid van de kerken in getuigenis en dienst te bevorderen door:

 • het beraad over en gestalte geven aan deze samenwerking en eenheid door het nemen van initiatieven en het bevorderen van al dat gene wat alle of een deel van de kerken, die aan de raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen
 • gemeenschappelijke bespreking, behandeling en afdoening van zaken die door alle of een deel van de kerken die aan de raad deelnemen zijn opgedragen

Vanuit onze verbondenheid in God stellen wij ons ten doel onderling begrip en samenwerking tussen diverse kerken, religieuze groeperingen en samenleving te bevorderen.

We hebben nadere criteria opgesteld voor nieuwe activiteiten (september 2018):

 • mag niet in strijd zijn met de statuten en moet beantwoorden aan de doelstelling die in de statuten staat geformuleerd
 • moet een oecumenisch karakter hebben
 • moet open staan voor iedereen
 • mag geen commercieel karakter hebben.

De Raad van Kerken Bennekom is verbonden met de nationale en internationale oecumenische beweging. Deze inspireert tot bezinning en ontmoeting.

Organisatie
De Raad van Kerken is opgericht op 29 oktober 1991 als Raad van Kerken Bennekom. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken.

Bestuur
Voorzitter: Olga Meijer van der Graaf,  Gereformeerde Brinkstraatkerk (PKN)
Secretaris: André Feenstra., Gereformeerde Brinkstraatkerk (PKN) secretariaatrvkbennekom@gmail.com
Penningmeester: Cor Schaap, Hervormde Gemeente, wijk oost (PKN)

Overige leden
Lia Hol, Vrijzinnigen Bennekom De Ontmoeting
Clasien Lever- de Vries, communicatie, Gereformeerde Brinkstraatkerk (PKN)/ Vrijzinnigen Bennekom De Ontmoeting
Hans Westendorp, Maria Virgo Regina RK Kerk
Ria Veldhuizen-Bouw, Hervormde Gemeente, wijk oost (PKN)
Lid Pastoraatsgroep, Maria Virgo Regina RK Kerk
Joke Hofman-Akkerman, Religieus Genootschap der Vrienden / Quakers

Predikanten/ voorgangers
De predikanten/ voorgangers wonen bij toerbeurt de vergadering van de Raad van Kerken bij.
ds Garbrich Baalbergen , Gereformeerde Brinkstraatkerk (PKN)
ds Loeki van der Laan, Gereformeerde Brinkstraatkerk (PKN)
Roos van Doorn, De Ontmoeting
ds Anne Verbaan, Hervormde Gemeente, wijk oost (PKN)
Gilles Ampt, voorzitter pastoraatsgroep Maria Virgo Regina RK Kerk

Financiële bijdragen
Wil je de oecumene in Bennekom steunen steunen met een financiële bijdrage? Ons rekeningnummer is: NL06 RABO 0309 3159 72, ten name van Raad van Kerken Bennekom.

Werkgroepen

 • Eenheidszondag
 • Keltische vieringen
 • Buitengewone Midwinter Ontmoetingen
 • Moment van gedenken
 • Sobere maaltijd
 • Stiltevieringen
 • Taizé vieringen
 • Volkskerstzang
 • Wereldmaaltijd

Bijgewerkt 03-10-2022