Nieuws

Collecte Eenheidszondag: Vluchtelingenwerk

Op zondag 15 januari wordt in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag gevierd. WE ccollecteren voor de Stichting Vluchtelingenwerk. Help mee met een gift! Samen zorgen we dat vluchtelingen er niet alleen voor staan.

U kunt het bedrag in de collectebus na de dienst doen of rechtstreeks overmaken naar IBAN: NL60 INGB 0000 1234 88 t.n.v. Vluchtelingenwerk Nederland onder vermelding van Kerkdienst Bennekom 15-01-2023. Alvast heel hartelijk dank.

Over de Stichting Vluchtelingenwerk

Wat wij doen

Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Wij komen op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Ons werk vanuit het oogpunt van een vluchteling

Na een soms maandenlange reis over land en over zee komt een vluchteling aan in Nederland. De meeste vluchtelingen beginnen dan als asielzoeker. Zij gaan dan de asielprocedure in. Tijdens hun eerste dagen ontmoeten zij een vrijwilliger van VluchtelingenWerk.

Hoewel ze mensen zouden moeten beschermen en verder helpen, handelen overheidsinstanties steeds vaker vanuit wantrouwen.

De asielprocedure

In de periode dat zij in het azc wonen (of in een noodopvanglocatie) kunnen zij terecht bij onze vrijwilligers. Zij ondersteunen asielzoekers tijdens hun asielprocedure en helpen met al hun juridische vragen. Kinderen vluchten soms mee en wonen samen met hun ouders in de opvang. Onze vrijwilligers zorgen daarom voor kinderactiviteiten en organiseren met hulp van donateurs de kindervakantieweken.

In het asiel- en integratiebeleid verdwijnt de menselijke maat. Met steun van donateurs blijven wij de politiek aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid.

Gezinshereniging en je eigen huis

Als asielzoekers in Nederland mogen blijven, krijgen zij officieel een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning. Zij  hebben dan recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms jaren duurt. Daarom helpt een vrijwilliger hen om gezinsleden naar Nederland te krijgen. Ook hebben zij recht op een huis. Dit kan veel tijd kosten door de woningnood. In hun nieuwe woonplaats maken zij kennis met onze lokale vrijwilligers, waaronder onze maatschappelijk begeleiders.

Inburgeren en een baan vinden

De overheid verplicht asielzoekers inburgeringslessen te volgen. Zij kunt bij ons terecht voor een inburgeringstraject. Naast deze lessen oefen je je Nederlands in de praktijk met onze vrijwillige taalcoach. Zodra je een verblijfsvergunning (status) hebt mag je werk gaan zoeken in Nederland. Je moet daarvoor een heel nieuw netwerk opbouwen en bent nog maar net bekend aan het raken met de Nederlandse cultuur. Je kunt daarom terecht bij onze vrijwillige arbeidscoaches.

Nationale en internationale rechten van vluchtelingen

Steeds vaker krijg je als vluchteling te maken met een overheid die regels te streng uitlegt. Of die jou onrechtvaardig behandelt. We brengen deze misstanden onder de aandacht bij de politiek en vragen het grote publiek om steun. Soms leggen we deze zaken voor aan een nationale of Europese rechtelijke instantie. Omdat vluchtelingen ook te maken hebben met Europese regels, houden we Brussel in de gaten. Daarnaast delen we onze kennis met partnerorganisaties in het buitenland.

Begrip voor vluchtelingen: voorlichting en campagnes

Een welkome samenleving is belangrijk voor jou, zodat je je thuis voelt en deel kunt uitmaken van de maatschappij. Daarom willen wij het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Dat doen we zelf en soms steunen we anderen via het draagvlakactiviteitenfonds.

We voeren regelmatig campagne en werken samen met ambassadeurs. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren via het onderwijs informatie krijgen over het onderwerp vluchtelingen. We maken daarom gratis lespakketten. En we organiseren voorlichtingen voor scholen en bedrijven met mensen die zelf ooit hebben moeten vluchten.

Volkskerstzang met het Edes Orkest in Bennekom op 18 december 2022

De Raad van Kerken organiseert dit jaar op 18 december de Volkskerstzang, met teksten en liederen, in de Oude- of Sint Alexanderkerk in Bennekom. De Volkskerstzang start om 18.30 uur en komt in de plaats van de gebruikelijke avonddienst.

De muzikale begeleiding is in handen van Het Edes Orkest onder leiding van Madeleine Boertje.  Er zullen (bekende) kerstliederen worden gezongen en het Edes Orkest speelt tijdens de bijeenkomst diverse prachtige stukken, waarvan de titels in de loop van december op de site van de Raad van Kerken Bennekom vermeld zullen worden.

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede en de tweede is ter bestrijding van de onkosten van deze viering.

Het wordt een mooi en sfeervol samenzijn waar eenieder die op deze wijze mee wil vieren van harte welkom is.

Namens de Raad van Kerken Bennekom

Clasien Lever-de Vries

Kerstinloop op eerste kerstdag 2022


De kerstinloop ging in de jaren 2020 en 2021 als gevolg van de corona-pandemie helaas niet
door; beperkende maatregelen maakten samenkomst in grotere groepen onmogelijk. Een
groep vrijwilligers is echter onlangs ‘vol goede moed’ gestart met de organisatie van een
kerstinloop op eerste kerstdag, 25 december 2022. Deze zal plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Bennekom in het Kerkheem dat hoort bij de
Oude of St. Alexanderkerk (Dorpsstraat 45, 6721 JJ Bennekom). Er wordt na afloop van de
kerkdiensten in de verschillende kerken (dat wil zeggen vanaf ca.11.00 uur) feestelijk in het
Kerkheem gestart met iets te drinken en met gebak. Tijdens de Kerstinloop is er volop
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en/of deel te nemen aan een of
meer activiteiten. Deze bestaan onder meer uit: oudhollandse en andere gezelschapsspelen
doen, quizzen oplossen, mandala’s kleuren, een bezoek brengen aan de Kerststal in de RK
kerk, knutselen speciaal voor kinderen en van muziek genieten. Behalve een lunch,
omstreeks 13.00u met een broodje en een stukje kerststol, zal er aan het einde van de dag,
vanaf omstreeks 16u30, een dinerbuffet met speciaal dessert klaar staan.

Groot en klein, oud en jong, alleengaand of met het hele gezin, iedereen is van harte
welkom. U kunt komen wanneer het u schikt en net zo kort of lang kunt blijven als u wilt. De
deur staat voor iedereen open (ook voor niet-kerkleden).

Graag roepen we u op een of meer taarten voor de kerstinloop te bakken.
Hoe meer gemeenteleden hieraan bijdragen, hoe liever! En natuurlijk hopen we dat u er dan
op 25 december van komt genieten.
In alle kerken die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken zullen er vanaf 4 december voor en na de kerkdienst lijsten klaarliggen waarop aangegeven kan worden dat u een (of meer) taart(en) wilt bakken en voor hoeveel personen deze bestemd is/zijn. Een andere mogelijkheid is deze gegevens te mailen naar
kerstinloop.bennekom@gmail.com of door te bellen naar 06-10516623.

Voor het gezamenlijke koud/warm buffet is aanmelding gewenst voor 15 december via
het hierboven vermelde emailadres. Dit aanmelden is nodig om een tekort te voorkomen of
om een overschot aan voedsel weg te moeten gooien! Het hele programma duurt tot 18.00u.

‘Meedoen’ is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld

Wanneer vervoer een probleem is, kan er gehaald en/of gebracht worden (ook te regelen via
bovengenoemd emailadres of door te bellen).

Namens de Raad van Kerken Bennekom,
Clasien Lever – de Vries

Wereldraad van Kerken: slotverklaring assemblee Karlsruhe. Oproep om deze slotverklaring in kerken voor te lezen.

Van 30 augustus tot en met 8 september vond in het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam samen om te vieren, te vergaderen en geloof, hoop en liefde te delen. 

Om de ervaring van de assemblee en het transformerende karakter ervan ook te delen met alle lidmaten van de 352 lidkerken en oecumenische partners, heeft de Wereldraad een boodschap opgesteld. De titel van deze boodschap luidt ‘De liefde van Christus spoort ons aan – Een oproep om samen te handelen’, ontleend aan 2 Korinthe 5: 14. 

De Raad van Kerken in Nederland biedt hieronder een samenvatting aan. De Raad hoopt dat deze verklaring de komende weken in kerkdiensten en vieringen voorgelezen zal worden als bemoediging en appel om samen de weg te gaan van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

De slotverklaring heeft de titel:

‘De liefde van Christus spoort ons aan –
Een oproep om samen te handelen’

‘Kom, volg mij’

anaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze woorden – ‘Kom, volg mij’ – onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging tot beweging – van de ene plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de wereld, tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven (vgl. Mattheus 11:28).

De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van alle manifestaties van kwaad en lijden in onze wereld, zoals oorlog, ziekte, hongersnood. Daarnaast worden we geconfronteerd met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de schepping, wat heeft geleid tot ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen toe.

Toch kunnen we als kerken van de Wereldraad niet anders dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage. Want de uitnodiging van Christus Hem te volgen blijft van kracht. Zijn liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn. 

We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden ook dat we de transformerende kracht van Christus’ liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.

Onze gezamenlijke reis

Te midden van al onze verscheidenheid hebben we tijdens onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid gezamenlijk moeten ondernemen.

Want: 

Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping;
Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere buren;
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie; 
Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid. 

‘Ga de hele wereld in’

Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en opent daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Door deze liefde zullen we kracht vinden om vanuit deze eenheid te handelen en om te werken aan het herstel van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de opdracht om iedereen te omarmen en alle vormen van uitsluiting te overwinnen. 

We hebben van deze liefde geproefd toen we met 352 kerken en vele oecumenische partners samenkwamen uit alle regio’s in de wereld om eenheid te zoeken te midden van onze verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse volkeren.

We verlangen naar een nog bredere beweging, naar de verzoening en eenheid van de hele mensheid en zelfs van de gehele kosmos.

In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we iedereen uit om samen pelgrims te worden. 

Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die allen wordt aangeboden, ook de laatsten, de minsten en de verlorenen, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

De Huiskamer: ontmoetingsplek

Op 21 september wordt “De Huiskamer” officieel geopend. Deze ontmoetingsplek is in de bijzaal van de Ichthuskerk in Bennekom.

Een inloophuis voor Bennekom waar je terecht kan voor een kop koffie of thee, een praatje, gezelligheid en om je tweedehands spullen te ruilen in de shop4nop.
Iedere woensdag- en vrijdagmorgen (met uitzondering van de vakanties) bent u tussen 10.00 en 12.00 welkom in de zaal bij de Ichthuskerk, Korenlaan 15.
Tot de coronatijd was er een inloophuis op het Hackfortsgoed, Beth Berèchem. De gezamenlijke kerken van Bennekom geven nu een vervolg aan dit initiatief.
Het inloophuis wordt gerund door mensen met een hart voor hun medemens.

Wilt u ook mee doen als vrijwilliger? U bent van harte welkom. Neem contact op met: Vera van den Berg via bergvera@live.nl

Namers de Raad van Kerken Bennekom was ds Garbrich Baalbergen vertegenwoodigd.

Ook het Bennekoms Nieuwsblad heeft op 14 september uitgebreid aandacht aan “De Huiskamer” besteed.

Samen op weg naar vrede: 20-09-2022

De Raad van Kerken Ede organiseert samen met andere partners in de komende vredesweek een vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. We starten  om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan de Edeseweg 122,  6721 KE Bennekom.

In tweetallen gaan we op weg om van en met elkaar te leren over ‘praktijken van vrede’. Onderweg vertellen we elkaar over herinneringen aan wandelen, en aan ‘vrede’. Wat betekent ‘vrede’ voor je, wat doe je om ‘vrede’ te bewerkstelligen, op wat voor momenten ervaar je ‘vrede’ ?

En – niet te vergeten – ook op welke momenten het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om vreedzaam samen te leven – in je gezin, op je werk, of met de buren.

Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit Ede die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor Vrede in Ede.

Nadere informatie:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu) en/of

Ifakat Erdem (ifakaterdem72@gmail.com)

Graag vooraf aanmelden bij:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu)

Organisatie:

Ina ter Avest, Erna Hulstein en Martijn Boerkamp

Het passieverhaal in Ede: Alles komt goed

Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede. De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor Pasen samen met De Open Hof een stille tocht waarin mensen samen het kruis dragen. De stille tocht symboliseert het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Het is het verhaal van God met mensen op weg naar een nieuw begin. Dat is in deze tijd van oorlog, geweld en verschrikking van grote betekenis. Samen houden we de hoop levend.

Route
De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten bij de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille tocht. De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze gaat onder de N224 door de tunnel en rechtsaf bij Hoekenburg en over de Lindenhorst. Vervolgens linksaf bij Hogerhorst en door tot het kruispunt bij de Slotlaan. Voor het kruispunt rechtsaf over de stoep en vervolgens rechtsaf om het kinderdagverblijf heen naar de Open Hof waar het kruis wordt binnengedragen.

Stem van hoop
In de Open Hof aan de Hoflaan 2 start om 21.00 uur de dienst met ds. Agnѐs Gilles. Drie stemmen zullen deze avond klinken. De stem van Maria die vertelt over de weg van Jezus. De stem van de verteller, dat is de stem van de wereld, en de stem van een mens. Deze drie stemmen vertellen over verraad, over redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat er ruimte is voor een nieuw begin.

Meedoen of meekijken
Iedereen die de dienst en/of de stille tocht wil bijwonen, is van harte welkom. De kerk is vanaf 20.00 geopend voor mensen die de tocht op afstand willen meebeleven. Met een livestream is de stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij de route aanwezig te zijn en u kunt de stille tocht volgen en terugkijken via de website van De Open Hof.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

Martijn Boelhouwer (Open Hof) martijnboelhouwer@hotmail.com

Erna Hulstein (Raad van Kerken Ede) wimenerna@hulstein.eu

Tel. 0620905959

Klokken voor Vrede en Recht

De oorlog in Oekraïne raakt ons allen diep in het hart. De inval van de Russische federatie in Oekraïne heeft tot vele slachtoffers en verwoestingen geleid en angst en wanhoop gezaaid. Vele burgers zijn inmiddels op de vlucht geslagen en het einde van deze verschrikking is nog niet in zicht.

Alle Bennekomse kerkklokken luiden gezamenlijk op woensdag 2 maart 2022 van 17.15 tot 17.30. Dit klokgelui gaat vooraf aan een nationaal gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht vanaf 17.30. Het gebedsmoment wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO2.

De Bennekomse klokken luiden aan de Brinkstraatkerk, Oude Kerk, RK Kerk, De Ontmoeting en de Sionskerk.

#klokkenvoorvredeenrecht

Collecte Eenheidszondag 16 januari as: Mooi Leven Huis Bennekom

In 2020 is het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom geopend. Een huis waar 27 mensen met een meervoudige beperking een thuis hebben. Naast het wonen is het ook een hele mooie plek voor dagbesteding,  het zgn. VonQelen. Familie, professionals en vrijwilligers dragen samen, als een team, zorg voor het Mooi Leven van de bewoners. En wat voelen we ons welkom in Bennekom. De aandacht die we ervaren van de Bennekommers komt als een warm bad over ons heen. Dank daarvoor!Meer informatie over het Mooi Leven Huis is te vinden op: www.mooilevenhuisede.nl
Op dit moment sparen we voor een “Crdl”.  Een Crdl is een zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking met elkaar verbindt. Het creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Wanneer twee mensen Crdl én elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl hun aanraking in geluid/muziek die herinneringen en emoties op kunnen roepen. Sociale isolementen kunnen hierdoor doorbroken worden. Crdl biedt ruimte voor een open, kwetsbare ontmoeting, van mens tot mens… Hierdoor kunnen we verder kijken dan een handicap en meer contact maken met een andere persoon.  Heel belangrijk voor de kwaliteit van leven die door deze ontmoeting vergroot wordt. Meer informatie over deze Crdl is te vinden op: https://www.crdl.com/nl/home-nl/
Heel bijzonder als mensen uit Bennekom bij kunnen dragen aan deze verbinding door deze collecte of door misschien als vrijwilliger zelf een keer een dergelijke ervaring met een van onze bewoners mee te maken.Zo gaan we ons nog meer thuis voelen in ons Mooi Leven Huis in Bennekom.